Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Kotuniu

Aktualnie oglądasz: Strona Główna

Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej
w Kotuniu
ul. Siedlecka 56c
08-130 Kotuń
tel/fax. (25)641-43-63
tel. (25)641-43-15 w. 21

Strona Główna 


 

 

 

Klauzula informacyjna – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kotuniu

 

 

 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO - informujemy, że:

 

 

 

 1. Administratorem danych osobowych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kotuniu jest Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kotuniu adres: ul. Siedlecka 56c, 08-130 Kotuń, adres e‑mail: kotun@ops.pl , tel. 25 641 43 63.

 2. Z Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym do kontaktów z osobami, których dane dotyczą   w sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących im na mocy rozporządzenia 2016/679 można skontaktować się telefonicznie  tel. 25 641 43 63, pisząc na adres e‑mail: kotun@ops.pl lub adres siedziby wskazany w pkt. I.

 3. Cele i podstawy przetwarzania

  Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji i na podstawie:

  rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start” (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061) lub

  ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1952 ze zm.) lub

  ustawy z dnia 7.09.2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2018 r. poz. 554 ze zm.) lub

  ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. 2011 nr 149 poz. 887 ze zm. lub

  ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. 2017 poz. 1851)

  - podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 4. Odbiorcy danych

  Dane osobowe mogą zostać ujawnione podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu Administratora, wspomagającym w funkcjonowaniu systemów informatycznych oraz organom publicznym   i podmiotom wymienionym w ustawach wskazanych w pkt III

 5. Okres przechowywania danych

  Dane osobowe przetwarzane w celu wskazanym w pkt. III będą przechowywane:

 

 • tradycyjnie (w wersji papierowej) przez okres 10 lat, jednakże w przypadku zasiłku pielęgnacyjnego i świadczenia pielęgnacyjnego okres ten może być bezterminowy

 • elektronicznie bezterminowo

 1. Prawa osób, których dane dotyczą:

  Zgodnie z RODO, przysługuje:

 1. prawo dostępu do swoich danych osobowych,

 2. prawo do sprostowania (poprawiania) danych,

 3. prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych,

 4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

 5. prawo do przenoszenia danych,

 6. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych - gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

 1. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

  Podanie danych jest obowiązkiem ustawowym i stanowi warunek realizacji wniosku. Osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych będzie pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

 2. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

  Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4.

   

   

 

 

 


 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kotuniu informuje, że od sierpnia 2017 przyjmowane są wnioski o ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500 PLUS na nowy okres zasiłkowy 2017/2018. Więcej informacji na: http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,9536,9025,nowe-wnioski-o-500-juz-od-dzis.html 


 

 

 

 

Ogłoszenie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kotuniu

 

o otwartym naborze partnera

 

 

 

            Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kotuniu działając w imieniu i na rzecz Gminy Kotuń oraz partnerów: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mokobodach działający w imieniu i na rzecz Gminy Mokobody, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Siedlcach działający w imieniu i na rzecz Gminy Siedlce, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skórcu działający w imieniu i na rzecz Gminy Skórzec, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiśniewie działający w imieniu i na rzecz Gminy Wiśniew, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodyniach działający w imieniu i na rzecz Gminy Wodynie, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbuczynie działający w imieniu i na rzecz Gminy Zbuczyn, Powiatowy Urząd Pracy działający na rzecz Miasta Siedlce   w oparciu o art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz. U. z 2014 roku poz.1146) ogłasza otwarty nabór na partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnego przygotowania oraz realizacji projektu konkursowego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, przygotowywanego na konkurs zamknięty nr RPMA.09.01.00-IP.01-14-028/16 ogłoszony przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych.

 

 

 

Zakres i zasady organizacji konkursu oraz warunki przyznania dofinansowania realizacji projektu określa dokument pn.: „Regulamin konkursu zamkniętego nr RPMA.09.01.00-IP.01-14-028/16 Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu”.

 

Celem partnerstwa są wspólne działania na rzecz przygotowania i realizacji partnerskiego projektu konkursowego w obszarze aktywnej integracji pn. „Wzrost kompetencji nadzieją na sukces”.

 

 

 

 

 

Planowany okres realizacji projektu: 01.07.2017– 31.10.2018 r.

 

 

 

W przypadku przystąpienia partnerstwa do realizacji projektu w ramach działania 9.1 Liderem projektu (partnerem wiodącym uprawnionym do reprezentowania pozostałych partnerów projektu) będzie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kotuniu, partnerami będą: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mokobodach, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siedlcach, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skórcu, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiśniewie, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodyniach, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Zbuczynie, Powiatowy Urząd pracy w Siedlcach oraz podmiot spoza sektora finansów publicznych, wybrany w wyniku niniejszego naboru.

 

 

 

I. Lider wraz z partnerem opracuje:

 

1. Koncepcję planowanych działań w oparciu o obowiązujące wytyczne, w szczególności z uwzględnieniem: Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Włączenia społecznego RPO Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020; Regulamin konkursu RPO Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego
i walka z ubóstwem, Działania 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych
i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu,
przygotowywanego na konkurs zamknięty nr RPMA.09.01.00-IP.01-14-028/16 oraz innych obowiązujących dokumentów.

 

2. Wniosek o dofinansowanie projektu.

 

3. Umowę partnerską/porozumienie określającą zasady realizacji projektu, w szczególności:.

 

a) przedmiot porozumienia albo umowy,

 

b) prawa i obowiązki stron,

 

c) zakres i formę udziału poszczególnych partnerów w projekcie,

 

d) partnera wiodącego uprawnionego do reprezentowania pozostałych partnerów projektu,

 

e) sposób przekazywania dofinansowania na pokrycie kosztów ponoszonych przez poszczególnych partnerów projektu, umożliwiający określenie kwoty dofinansowania udzielonego każdemu z partnerów,

 

f) sposób postępowania w przypadku naruszenia lub niewywiązywania się stron z porozumienia lub umowy,

 

g) sposób egzekwowania przez beneficjenta od partnerów projektu skutków wynikających
z zastosowania reguły proporcjonalności z powodu nieosiągnięcia założeń projektu z winy partnera.

 

 

 

II. W ramach projektu realizowane mogą być następujące typy wsparcia:

 

Aktywna integracja dla włączenia społecznego realizowana przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej (OPS).

 

Szczegółowy opis typu projektu dostępny w Regulaminie konkursu, Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, przygotowywanego na konkurs zamknięty nr RPMA.09.01.00-IP.01-14-028/16, str. 16-17.

 

 

 

III. Warunki uczestnictwa w naborze:

 

1. W toku naboru Ogłaszający zamierza wyłonić jednego partnera spoza sektora finansów publicznych należącego do kategorii podmiotów niepublicznych pomocy i integracji społecznej lub rynku pracy[1],

 

2. Oferty składać mogą wyłącznie podmioty niepubliczne pomocy i integracji społecznej lub rynku pracy, działające w obszarze włączenia społecznego posiadające status CIS zgodnie z art. 3 ust. 1 Ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz.U. 2003 Nr 122 poz. 1143), które posiadają siedzibę lub oddział lub samodzielną jednostkę organizacyjną mającą zdolność do samodzielnego zaciągania zobowiązań, z siedzibą na terenie powiatu siedleckiego lub wykażą, że prowadzą aktywne działania w obszarze włączenia społecznego na terenie powiatu siedleckiego w ramach form wsparcia / projektów z obszaru włączenia społecznego realizowanych na rzecz beneficjentów zamieszkałych na terenie powiatu siedleckiego.

 

3. Podmioty deklarujące gotowość do współpracy z GOPS w Kotuniu oraz pozostałymi partnerami w celu opracowania koncepcji projektu i jego tekstu.

 

4. Podmioty deklarujące potencjalny wkład w realizację celu partnerstwa przez m.in. zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe.

 

5. Podmioty nie podlegające wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania na podstawie przepisów i wytycznych, a działania potencjalnego partnera są zgodne z celami partnerstwa.

 

6.Podmioty posiadające doświadczenie w realizacji działań na rzecz osób wykluczonych społecznie i zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz/lub w zakresie usług aktywizacyjno-integracyjnych oraz/lub usług wspierających rodzinę ze środowiskiem lokalnym.

 

7. Podmioty, które prowadzą działalność statutową zgodną z zadaniami określonymi w złożonej ofercie współpracy.

 

8. Podmioty, które nie zalegają z opłacaniem podatków, lub uzyskały przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

 

9. Podmioty, które nie zalegają z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub uzyskały przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

 

 

 

IV. Warunki i termin realizacji:

 

1. Wybór partnera nie jest jednoznaczny z zawarciem umowy partnerskiej / porozumienia na realizację Projektu.

 

2. Zasady współpracy i partnerstwa określone zostaną na podstawie odrębnej umowy partnerskiej / porozumienia, opracowanej wspólnie przez partnerów.

 

3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kotuniu zastrzega sobie prawo do unieważnienia naboru bez podania przyczyny.

 

 

 

V. Opis sposobu przygotowania oferty:

 

1. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.

 

2. Ofertę sporządza się pod rygorem nieważności, w formie pisemnej.

 

3. Ofertę należy sporządzić czytelnie, w języku polskim, w oparciu o formularze stanowiące załączniki do niniejszego ogłoszenia.

 

4. Treść oferty musi odpowiadać treści ogłoszenia oraz musi zawierać informacje i dokumenty wymagane w formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do ogłoszenia.

 

5. Wszystkie formularze oraz załączniki do oferty muszą zawierać podpis osób uprawnionych do podejmowania decyzji  w imieniu oferenta, zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji.

 

6. Wszelkie korekty dokonane przez Oferenta muszą być parafowane przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w imieniu Oferenta.

 

7. Oferta musi zawierać wszystkie wymagane w Ogłoszeniu dokumenty.

 

8. Dokumenty, których żąda Ogłaszający, muszą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby uprawnione do podejmowania decyzji w imieniu Oferenta.

 

9. Zaleca się ponumerowanie stron oferty i ich spięcie w sposób uniemożliwiający zdekompletowanie.

 

10. Wzory załączników należy wypełnić ściśle według wskazówek określonych w Ogłoszeniu. W przypadku złożenia przez Oferenta własnych formularzy ich merytoryczna zawartość musi być tożsama z treścią formularzy niniejszego ogłoszenia.

 

11. Żadne dokumenty wchodzące w skład oferty, w tym również przedstawione w formie oryginałów, nie podlegają zwrotowi przez Ogłaszającego.

 

12. Oferent powinien umieścić ofertę wraz z załącznikami w wewnętrznej (z adresem zwrotnym)
 i zewnętrznej zamkniętej kopercie z napisem:

 

 

 

Nadawca:

 

Nazwa i adres Oferenta (pieczęć).

 

Adresat:

 

OFERTA PARTNERA

 

spoza sektora finansów publicznych do wspólnego przygotowania oraz realizacji projektu konkursowego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, przygotowywanego na konkurs zamknięty nr RPMA.09.01.00-IP.01-14-028/16 ogłoszony przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych.

 

 

 

NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT

 

   6.12.2016 r. godz.10.30

 

 

 

13. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Oferent.

 

14. Oferent może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem, że Ogłaszający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed upływem terminu składania ofert. Oferent nie może wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert.

 

 

 

VI. Termin i miejsce składania ofert:

 

1. Od 28.11. 2016 r. do 6.12. 2016 r. do godz. 10.00; Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Kotuniu ul. Siedlecka 56c, 08-130 Kotuń (uwaga: decyduje data wpływu do GOPS).

 

2. Otwarcie ofert nastąpi dnia 6.12.2016 r. o godzinie 10.30 w siedzibie GOPS pokój nr 12 

 

 

 

Rozpatrywane będą wyłącznie oferty złożone w terminie określonym w ogłoszeniu (decyduje data i godzina wpływu oferty do Ogłaszającego) oraz zawierające komplet wymaganych dokumentów. Informacja o wyborze partnera podana zostanie do publicznej wiadomości na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kotuniu.

 

 

 

 

 

VII. Wybór partnera:

 

GOPS dokona wyboru partnera w oparciu o następujące kryteria:

 

1. CELE STATUTOWE  (zgodność misji i celów z celami partnerstwa, zgodność misji i celów podmiotu ze złożoną ofertą współpracy partnerskiej) (punktacja 0 –10)

 

2. DOŚWIADCZENIE W REALIZACJI DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB WYKLUCZONYCH SPOŁECZNIE I ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM ORAZ/LUB W ZAKRESIE USŁUG AKTYWIZACYJNO-INTEGRACYJNYCH ORAZ/LUB USŁUG WSPIERAJĄCYCH RODZINĘ ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM (punktacja 0 - 5)

 

3. PROPONOWANY ZAKRES WSPÓŁPRACY I WKŁAD OFERENTA W PRZYGOTOWANIE PROJEKTU I WNIOSKU APLIKACYJNEGO (punktacja 0 - 5)

 

4. WKŁAD W REALIZACJĘ CELU PARTNERSTWA (ZASOBY LUDZKIE, ORGANIZACYJNE, TECHNICZNE), OPIS POSIADANYCH ZASOBÓW RZECZOWYCH, OSOBOWYCH
I FINANSOWYCH, KTÓRE KANDYDAT NA PARTNERA JEST W STANIE WNIEŚĆ DO PROJEKTU W TRAKCIE JEGO REALIZACJI)  (punktacja 0 - 10)

 

5. OPIS KONCEPCJI UDZIAŁU W PROJEKCIE - PROPOZYCJA REALIZACJI DZIAŁAŃ W RAMACH PROJEKTU (punktacja 0 - 20)

 

 

 

Łącznie oferent może uzyskać nie więcej niż 50 pkt.

 

GOPS wybierze na partnera podmiot, który uzyska największą liczbę punktów w ramach poszczególnych kategorii podmiotów wchodzących w skład partnerstwa.

 

 

 

VIII. Wyniki konkursu:

 

Informacje o wynikach naboru zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kotuniu  www.gops.kotun.pl  oraz na stronie internetowej Gminy Kotuń  www.kotun.pl

 

 

 

IX. Procedura odwoławcza:

 

Każdy z uczestniczących podmiotów będzie miał możliwość złożenia pisemnego odwołania
w ciągu 3 dni roboczych od daty otrzymania zawiadomienia o uzyskanej ocenie Partnera.
W wyniku złożonego odwołania oferta zostanie ponownie oceniona przez komisję odwoławczą.

 

 

 

Każdy z uczestniczących podmiotów zostanie poinformowany o wynikach naboru.

 

 

 

X. Osoba do kontaktu:

 

Grażyna Rybak

 

Tel. 25 64 14 363

 

E-mail: kotun@ops.pl

 

 

 

Integralną część ogłoszenia stanowią następujące załączniki:

 

1. Formularz oferty.

 

2. Formularz oceny ofert.

 [1] -przedsiębiorstwo społeczne, w tym spółdzielnia socjalna, o której mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2006 r.
 o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. Nr 94, poz. 651, z późn. zm.);

   - podmiot reintegracyjny, realizujący usługi reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym:

   - CIS i KIS;

   - ZAZ i WTZ, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz 721, z późn. zm.);

   - organizacja pozarządowa lub podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, z późn. zm.);

   - podmiot sfery gospodarczej utworzony w związku z realizacją celu społecznego bądź dla którego leżący we wspólnym interesie cel społeczny jest racją bytu działalności komercyjnej. Grupę tę można podzielić na następujące podgrupy: - organizacje pozarządowe, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, prowadzące działalność gospodarczą, z której zyski wspierają realizację celów statutowych; - spółdzielnie, których celem jest zatrudnienie, tj. spółdzielnie pracy, inwalidów i niewidomych, działające w oparciu
o ustawę z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1443, z późn. zm.); - spółki non-profit, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, o ile udział sektora publicznego w spółce wynosi nie więcej niż 50%.

 

 

 

 

                                                                 Kierownik

                                                           Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

                                                                                  w Kotuniu

 

                                                                               /-/ Grażyna Rybak

 


 

 

Załącznik nr 1
do ogłoszenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kotuniu

o otwartym naborze partnera

 

 

 

FORMULARZ OFERTY

 

do otwartego konkursu na naboru na partnera, podmiotu spoza sektora finansów publicznych oraz niedziałającego w celu osiągnięcia zysku do projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

 

 

I. PODSTAWOWE DANE

1.1. Nazwa podmiotu:

 

1.2. Forma organizacyjna:

 

1.3. NIP:

 

1.4. Numer KRS lub innego właściwego rejestru:

 

1.5. Regon:

 

1.6. Adres siedziby:

1.6.1.Województwo:

 

1.6.2 Miejscowość:

 

1.6.3 Ulica:

 

1.6.4 Numer domu:

 

1.6.5 Numer lokalu:

 

1.6.6 Kod pocztowy:

 

1.6.7 Adres poczty elektronicznej:

 

1.6.8 Adres strony internetowej:

 

1.7. Osoba/osoby uprawnione do reprezentacji:

1.7.1 Imię:

 

1.7.2 Nazwisko:

 

1.7.3 Numer telefonu:

 

1.7.4 Adres poczty elektronicznej:

 

1.8. Osoba do kontaktów roboczych:

1.8.1 Imię:

 

1.8.2 Nazwisko:

 

1.8.3 Numer telefonu:

 

1.8.4 Adres poczty elektronicznej:

 

1.9. Obszar prowadzenia działalności statutowej:

 

 

 

 

 

Działając w imieniu i na rzecz:

…………………………………………………………………………………………………………………………

Oświadczam / y, że reprezentowany przeze mnie podmiot spełnia określone w ogłoszeniu o naborze warunki uczestnictwa w naborze tj.:

                                                          

1.stanowi podmiot niepubliczny pomocy i integracji społecznej lub rynku pracy działający w obszarze włączenia społecznego, który posiada siedzibę / oddział / samodzielną jednostkę organizacyjną mającą zdolność do samodzielnego zaciągania zobowiązań prowadzącą swoją działalność na terenie powiatu siedleckiego lub też w okresie 2 lat od dnia ogłoszenia o naborze partnera prowadziłem / prowadzę aktywne działania w obszarze włączenia społecznego na terenie powiatu siedleckiego w formie projektów z obszaru włączenia społecznego realizowanych na rzecz beneficjentów zamieszkałych na terenie powiatu siedleckiego.

2. deklaruję gotowość do współpracy z GOPS oraz pozostałymi partnerami w celu opracowania koncepcji projektu i jego tekstu.

3. deklaruję potencjalny wkład w realizację celu partnerstwa przez m.in. zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe.

4. nie podlegam wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania na podstawie przepisów i wytycznych, w szczególności art. 207 ust. 4 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885, z późn. zm.), z zastrzeżeniem art. 207 ust. 7 tej Ustawy, a jego działania są zgodne z celami partnerstwa.

5. posiadam doświadczenie w realizacji działań na rzecz osób wykluczonych społecznie i zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz/lub w zakresie usług aktywizacyjno-integracyjnych oraz/lub usług wspierających rodzinę ze środowiskiem lokalnym

6. prowadzę działalność statutową zgodną z zadaniami określonymi w niniejszej ofercie współpracy.

7. nie zalegam z opłacaniem podatków, lub uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

8. nie zalegam z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

 

 

II. CELE STATUTOWE  (zgodność misji i celów z celami partnerstwa, zgodność misji i celów podmiotu ze złożoną ofertą współpracy partnerskiej) (punktacja 0 – 10)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. DOŚWIADCZENIE W REALIZACJI DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB WYKLUCZONYCH SPOŁECZNIE I ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM ORAZ/LUB W ZAKRESIE USŁUG AKTYWIZACYJNO-INTEGRACYJNYCH ORAZ/LUB USŁUG WSPIERAJĄCYCH RODZINĘ ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM  (punktacja 0 - 5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. PROPONOWANY ZAKRES WSPÓŁPRACY I WKŁAD OFERENTA W PRZYGOTOWANIE PROJEKTU I WNIOSKU APLIKACYJNEGO (punktacja 0 - 5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. WKŁAD W REALIZACJĘ CELU PARTNERSTWA (ZASOBY LUDZKIE, ORGANIZACYJNE, TECHNICZNE), OPIS POSIADANYCH ZASOBÓW RZECZOWYCH, OSOBOWYCH I FINANSOWYCH, KTÓRE KANDYDAT NA PARTNERA JEST W STANIE WNIEŚĆ DO PROJEKTU W TRAKCIE JEGO REALIZACJI) ( punktacja 0 - 10)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. OPIS KONCEPCJI UDZIAŁU W PROJEKCIE - PROPOZYCJA REALIZACJI DZIAŁAŃ W RAMACH PROJEKTU (punktacja 0 - 20)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki:

a) aktualny odpis z KRS lub inny równoważny dokument potwierdzający status prawny i organizacyjny oraz umocowanie osób reprezentujących partnera (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert),

b) zaświadczenie o niezaleganiu z płatnościami wobec ZUS i Urzędu Skarbowego (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert),

c) kopia statutu podmiotu lub dokumentu równoważnego,

d) kopia decyzji Wojewody nadającej statut CIS.

 

Oświadczam/y, że:

a) zapoznałem(-am)/liśmy się z treścią ogłoszenia o naborze partnera i akceptuję/emy jego zapisy i nie wnoszę/imy uwag do jego treści,

b)  wyrażam/y wolę aktywnego udziału w tworzeniu koncepcji projektu,

c) będą/będziemy aktywnie uczestniczyć w opracowaniu koncepcji projektu i dokumentów z nim związanych, w zakresie nie mniejszym niż zaproponowany w ofercie,

d) wyrażam/y zgodę na przetwarzanie moich/naszych danych osobowych wyłącznie do celów przeprowadzenia niniejszej procedury konkursowej na wybór Partnerów zgodnie z Ustawą
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U . 2014 r., poz. 1182, z późn. zm.).

 

 

 

………………………………………………………………

Miejscowość, data i podpis

osoby uprawnionej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2

do ogłoszenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kotuniu

o otwartym naborze partnera

 

 

Formularz oceny ofert

Ocena formalna

Lp.

Kryterium

Spełnia (TAK)

Nie spełnia (NIE)

Uwagi

1.

Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, innego właściwego rejestru lub inny dokument potwierdzający formę prawna prowadzonej działalności wraz z danymi osoby upoważnionej do podejmowania decyzji wiążących w imieniu oferenta (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert)

 

 

 

2.

Zaświadczenie o niezaleganiu z płatnościami wobec ZUS (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert)

 

 

 

3.

Zaświadczenie o niezaleganiu z płatnościami wobec Urzędu Skarbowego (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert)

 

 

 

4.

Kopia statutu podmiotu lub dokumentu równoważnego

 

 

 

5.

Podmiot posiada siedzibę lub oddział CIS na terenie powiatu siedleckiego lub samodzielną jednostkę organizacyjną posiadającą zdolność do samodzielnego zaciągania zobowiązań mającą siedzibę na terenie powiatu siedleckiego (kopia decyzji Wojewody nadającej statut CIS)

 

 

 

6.

Podmiot posiada doświadczenie w realizacji działań na rzecz osób wykluczonych społecznie i zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz/lub w zakresie usług aktywizacyjno-integracyjnych oraz/lub usług wspierających rodzinę ze środowiskiem lokalnym

 

 

 

7.

Zgodność działań statutowych z zadaniami określonymi w ofercie współpracy

 

 

 

 

Ocena merytoryczna oferty

Lp.

Kryterium

Maksymalna liczba  punktów

Otrzymana liczba punktów

Uzasadnienie

1.

Zgodność misji i celów z celami partnerstwa, zgodność misji i celów podmiotu ze złożoną ofertą współpracy partnerskiej

10

 

 

2.

Doświadczenie w realizacji działań na rzecz osób wykluczonych społecznie i zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz/lub w zakresie usług aktywizacyjno-integracyjnych oraz/lub usług wspierających rodzinę ze środowiskiem lokalnym

5

 

 

3.

Proponowany zakres współpracy i wkład oferenta w przygotowanie projektu oraz wniosku o dofinansowanie

5

 

 

4.

Wkład w realizację celów partnerstwa

10

 

 

 

 

5.

Opis koncepcji udziału w projekcie – propozycja realizacji działań w ramach projektu

20

 

 

 

 

OGÓŁEM

50

 

 

 

 

 

Miejscowość i data: …………………………                                Podpis osoby oceniającej: ……………………………

 


 

 

                                 

 

Witamy Państwa na stronie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kotuniu.


 

Oferujemy:

- usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne
- specjalistyczne usługi opiekuńcze ( SUO)
- pomoc w zakresie rozwiązywania konfliktów
- pomoc w podjęciu leczenia od uzależnień
- pomoc w znalezieniu sposobów eliminacji dysfunkcji w rodzinie
- bezpłatne obiady dla dzieci w przedszkolu, szkole podstawowej, gimnazjum, szkołach ponadgimnazjalnych i Specjalnych Ośrodkach Szkolno-Wychowawczych
- pracę socjalną
- poradnictwo psychologiczne
- wsparcie i doradztwo dla osób bezrobotnych
- pomoc finansową
- świadczenia rodzinne i opiekuńcze
- fundusz alimentacyjny
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka "becikowe"
- specjalny zasiłek opiekuńczy
- świadczenie rodzicielskie
- świadczenie wychowawcze
- wydawanie kart programu Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny
- dystrybucja żywności w ramach Programu FEAD
- prace społecznie -użyteczne
- prace spolecznie - użyteczne w ramach Programu Aktywizacja i Integracja ( PAI)
- prowadzenie Niebisekich Kart przez Gminny Zespół interdyscyplinarny
- prowadzenie działań przez Gminną Komisję Rozwiązywania Programów Alkoholowych 


Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny

Jednostka prowadząca:

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOTUNIU

Wymagane dokumenty

Do wniosku należy dołączyć:

 • przypadku rodzica oraz małżonka rodzica - dokument potwierdzający tożsamość;
 • w przypadku dzieci do ukończenia 18 roku życia - akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;
 • w przypadku dzieci powyżej 18 roku życia - dokument potwierdzający tożsamość oraz zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
 • w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18 roku życia - dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;
 • w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka - postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
 • w przypadku dzieci powyżej 18 roku życia, które nadal przebywają w pieczy zastępczej - zaświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

Miejsce złożenia dokumentów

Jeżeli chcesz:

 • otrzymać informację na temat Karty Dużej Rodziny;
 • otrzymać wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny/wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny;
 • złożyć wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny/wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny.

zgłoś się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kotuniu, ul. Siedlecka 56C

Klienci obsługiwani są w dni robocze w następujących godzinach:

 poniedziałek - piątek                  od 8:00 do 16:00

Informacje udzielane są także drogą telefoniczną pod numerem telefonu 25 641-43-63.

Druki wniosków można pobrać także ze strony internetowej www: https://rodzina.gov.pl/duza-rodzina/karta-duzej-rodziny?dzial=pliki

 

Opłaty

Wydanie karty nie podlega opłacie.

Wydanie duplikatu Karty podlega opłacie w wysokości 8,76 zł.

Termin i sposób załatwienia

Przyznanie  Karty Dużej Rodziny nie wymaga wydania decyzji administracyjnej.

Odmowa przyznania Karty Dużej Rodziny kończy się wydaniem decyzji administracyjnej.

Wniosek o przyznanie Karty oraz wniosek o wydanie duplikatu Karty może złożyć w imieniu członków rodziny wielodzietnej członek rodziny wielodzietnej posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, który oświadczy, że jest umocowany do złożenia wniosku o przyznanie Karty lub wydanie duplikatu Karty oraz do odebrania Karty lub duplikatu Karty w imieniu członków rodziny wielodzietnej wskazanych we wniosku.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego
  (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 267)
 • Uchwała nr 85 Rady Ministrów  dnia 27 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014 poz. 430)
  w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014 poz. 755)
  w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych
 • Ustawa z dnia 12 marca 2004. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182,
  ze zm.)

Tryb odwoławczy

Od decyzji w sprawie odmowy wydania Karty Dużej Rodziny służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kotuniu

Inne informacje

Dla kogo ten program?

Program skierowany jest do:

 • rodzin wielodzietnych (osób posiadających obywatelstwo polskie mających miejsce zamieszkania i przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, cudzoziemców mających miejsce zamieszkania i przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, mających miejsce zamieszkania i przebywających na terytorium Rzeczypospolitej obywatelom państw członowych Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)-stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej orz członkom ich  rodzin);
 • rodzin zastępczych;
 • rodzinnych domów dziecka.

Karta Dużej Rodziny skierowana jest do rodzin  zamieszkałych na terenie gminy Kotuń, mających na utrzymaniu co najmniej troje dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia lub
w przypadku dziecka kontynuującego naukę do ukończenia 25 roku życia lub bez ograniczeń wiekowych w przypadku dziecka niepełnosprawnego legitymującego się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, niezależnie od sytuacji materialnej

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych. Wszystkie miejsca oferujące zniżki będą opatrzone logo „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny” 

Dokładny wykaz zniżek znajduje się na stronie internetowej http://rodzina.gov.pl/
w zakładce:
Duża rodzina – Uprawnienia

 


 

Załącznik nr 2

 

 

 

 

WNIOSEK

O PRZYZNANIE KARTY DUŻEJ RODZINY/WYDANIE DUPLIKATU KARTY DUŻEJ RODZINY1)

 

…………………………….     …………………………………..

      (Miejscowość)                               (Data: dd/mm/rrrr)

 

Dane wnioskodawcy

Imię (imiona):

Nazwisko:

Data urodzenia: dd/mm/rrrr

PESEL: 2)

 

Adres zamieszkania

Ulica:             

Numer domu:

Numer lokalu:

Gmina/Dzielnica:

Kod pocztowy:

Miejscowość/Poczta:

Adres do korespondencji3)

Ulica:             

Numer domu:

Numer lokalu:

Gmina:

Kod pocztowy:

Miejscowość/Poczta:

       

 

Wnoszę o przyznanie Karty Dużej Rodziny/wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny1) dla następujących członków rodziny wielodzietnej:

 

1.      Dane członka rodziny wielodzietnej

Imię (imiona):

Nazwisko:

Data urodzenia: dd/mm/rrrr

PESEL: 2)

Zaznaczyć właściwy kwadrat:

rodzic;

  dziecko

dziecko legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Planowany termin ukończenia nauki w danej szkole lub szkole wyższej: dd/mm/rrrr 4)

 

 

 

 

2.      Dane członka rodziny wielodzietnej

Imię (imiona):

Nazwisko:

Data urodzenia: dd/mm/rrrr

PESEL: 2)

Zaznaczyć właściwy kwadrat:

rodzic;

  dziecko

dziecko legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Planowany termin ukończenia nauki w danej szkole lub szkole wyższej: dd/mm/rrrr 4)

 

3.      Dane członka rodziny wielodzietnej

Imię (imiona):

Nazwisko:

Data urodzenia: dd/mm/rrrr

PESEL: 2)

Zaznaczyć właściwy kwadrat:

rodzic;

  dziecko

dziecko legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Planowany termin ukończenia nauki w danej szkole lub szkole wyższej: dd/mm/rrrr 4)

 

4.      Dane członka rodziny wielodzietnej

Imię (imiona):

Nazwisko:

Data urodzenia: dd/mm/rrrr

PESEL: 2)

Zaznaczyć właściwy kwadrat:

rodzic;

  dziecko

dziecko legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Planowany termin ukończenia nauki w danej szkole lub szkole wyższej: dd/mm/rrrr 4)

 

5.      Dane członka rodziny wielodzietnej

Imię (imiona):

Nazwisko:

Data urodzenia: dd/mm/rrrr

PESEL: 2)

Zaznaczyć właściwy kwadrat:

rodzic;

  dziecko

dziecko legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Planowany termin ukończenia nauki w danej szkole lub szkole wyższej: dd/mm/rrrr 4)

 

 

 

6.      Dane członka rodziny wielodzietnej

Imię (imiona):

Nazwisko:

Data urodzenia: dd/mm/rrrr

PESEL: 2)

Zaznaczyć właściwy kwadrat:

rodzic;

  dziecko

dziecko legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Planowany termin ukończenia nauki w danej szkole lub szkole wyższej: dd/mm/rrrr 4)

 

7.      Dane członka rodziny wielodzietnej

Imię (imiona):

Nazwisko:

Data urodzenia: dd/mm/rrrr

PESEL: 2)

Zaznaczyć właściwy kwadrat:

rodzic;

  dziecko

dziecko legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Planowany termin ukończenia nauki w danej szkole lub szkole wyższej: dd/mm/rrrr 4)

 

8.      Dane członka rodziny wielodzietnej

Imię (imiona):

Nazwisko:

Data urodzenia: dd/mm/rrrr

PESEL: 2)

Zaznaczyć właściwy kwadrat:

rodzic;

  dziecko

dziecko legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Planowany termin ukończenia nauki w danej szkole lub szkole wyższej: dd/mm/rrrr 4)

 

9.      Dane członka rodziny wielodzietnej

Imię (imiona):

Nazwisko:

Data urodzenia: dd/mm/rrrr

PESEL: 2)

Zaznaczyć właściwy kwadrat:

rodzic;

  dziecko

dziecko legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Planowany termin ukończenia nauki w danej szkole lub szkole wyższej: dd/mm/rrrr 4)

 

 

 

10.   Dane członka rodziny wielodzietnej

Imię (imiona):

Nazwisko:

Data urodzenia: dd/mm/rrrr

PESEL: 2)

Zaznaczyć właściwy kwadrat:

rodzic;

  dziecko

dziecko legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Planowany termin ukończenia nauki w danej szkole lub szkole wyższej: dd/mm/rrrr 4)

 

Oświadczam, że jestem umocowany do złożenia wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny/wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny1) oraz do odebrania Karty Dużej Rodziny/duplikatu Karty Dużej Rodziny1) w imieniu członków rodziny wielodzietnej, wskazanych w niniejszym wniosku.

 

 

                                                                          …………………………………………

                                                                                                            (czytelny podpis wnioskodawcy)

 

 

 1) Niepotrzebne skreślić.

2) W przypadku gdy nie nadano numeru PESEL, należy wpisać numer dokumentu potwierdzającego tożsamość.

3) Wypełnić wyłącznie w przypadku, gdy adres do korespondencji jest inny niż adres zamieszkania.

4) Wypełnić wyłącznie w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia zgodnie z zaświadczeniem ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce.

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

ŻYWNOŚĆ - PODPROGRAM FEAD 2015

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kotuniu informuje, iż trwa kwalifikacja beneficjentów z terenu Gminy Kotuń do odbioru żywności dla osób najbardziej potrzebujących w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym - Podprogram 2015.

Osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej zgodnie z  art. 7 ustawy
o pomocy społecznej a w szczególności:

- bezdomni,

- niepełnosprawni,

- bezrobotni,

- migranci, osoby obcego pochodzenia,

- inni;

których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej, tj.netto

813 zł dla osoby samotnie gospodarującej

684 zł netto dla osoby w rodzinie.

 

       Zainteresowani mogą składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej  dokumenty potwierdzające wysokość osiąganych dochodów netto przez wszystkich członków rodziny prowadzących wspólne gospodarstwo domowe zgodnie z ustawą o pomocy społecznej za m –c poprzedzający składanie wniosku tj. odcinki z emerytury, renty, zaświadczenie o wynagrodzeniu netto z zakładu pracy, oświadczenia o dochodach  z prac dorywczych, nakaz podatkowy za 2015r, zaświadczenie o wysokości wypłaconych zasiłków chorobowych, itp. Po weryfikacji złożonych dokumentów, OPS wyda skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej zakwalifikowanym osobom, będące podstawą do otrzymania żywności, która będzie wydawana przez pracowników Ośrodka Pomocy od poniedziałku do środy  oraz w piątek od godziny 1000  do ostatniego klienta w budynku po barze ,, Emilka" przy miejscowym rynku.

 

W w/w sprawach istnieje możliwość składania skarg i wniosków do Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Siedlcach , ul. Zbrojna 39.

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Powrót do góry (GOPS)