Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Kotuniu

Aktualnie oglądasz: Strona Główna

Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej
w Kotuniu
ul. Siedlecka 56c
08-130 Kotuń
tel/fax. (25)641-43-63
tel. (25)641-43-15 w. 21

Strona Główna 

Witamy Państwa na stronie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kotuniu.


 

Oferujemy:

- usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne
- specjalistyczne usługi opiekuńcze ( SUO)
- pomoc w zakresie rozwiązywania konfliktów
- pomoc w podjęciu leczenia od uzależnień
- pomoc w znalezieniu sposobów eliminacji dysfunkcji w rodzinie
- bezpłatne obiady dla dzieci w przedszkolu, szkole podstawowej, gimnazjum, szkołach ponadgimnazjalnych i Specjalnych Ośrodkach Szkolno-Wychowawczych
- pracę socjalną
- poradnictwo psychologiczne
- wsparcie i doradztwo dla osób bezrobotnych
- pomoc finansową
- świadczenia rodzinne i opiekuńcze
- fundusz alimentacyjny
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka "becikowe"
- specjalny zasiłek opiekuńczy
- świadczenie rodzicielskie
- świadczenie wychowawcze
- wydawanie kart programu Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny
- dystrybucja żywności w ramach Programu FEAD
- prace społecznie -użyteczne
- prace spolecznie - użyteczne w ramach Programu Aktywizacja i Integracja ( PAI)
- prowadzenie Niebisekich Kart przez Gminny Zespół interdyscyplinarny
- prowadzenie działań przez Gminną Komisję Rozwiązywania Programów AlkoholowychKotuń, dnia 20-05-2016r.

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Dotyczy: ,,Poradnictwa psychologicznego” związku z realizacją projektu pt.: „Wszystko pod kontrolą” realizowanego w partnerstwie Stowarzyszenie „Nasz Kotuń”– lider projektu, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Kotuniu–partner projektu, w obszarze  działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej  i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym -  Realizacja programów profilaktycznych skierowanych do środowisk lokalnych mających na celu przeciwdziałanie ubóstwu zwiększenie zakresu i form wsparcia dla grup narażonych na ryzyko wykluczenia społecznego ze szczególnym uwzględnieniem działań partnerskich w okresie od 04.05.2016 r.  do  31.10.2016 r. w formie powierzenia realizacji zadania publicznego przez Zarząd Województwa Mazowieckiego

 

Postępowanie prowadzono w trybie zapytania ofertowego. Zamawiający zamierza przeznaczyć na  sfinansowanie przedmiotowego zadania kwotę ogółem: 7 760,00 zł.

 

         W przewidzianym w ogłoszeniu terminie wpłynęły dwie oferty. Komisja w składzie:

1)      Grażyna Rybak- Kierownik GOPS

2)      Janina Fryske- Prezes Stowarzyszenia

3)      Anna Jóźwiak- pracownik GOPS

4)      Teresa Kozioł- pracownik GOPS

w dniu 20-05-2016r o godz.13:00 dokonała otwarcia ofert oraz analizy dokumentacji. Obie oferty spełniły wymogi formalne i otrzymały następującą liczbę punktów:

Lp

 

Nazwa oferenta

Adres oferenta

Kryteria oceny

1.

Joanna Dejko

Studium Doskonalenia Zdolności Poznawczych

 

Stoczek 9

21-077 Spiczyn

Cena- 40 pkt

Wykształcenie- 20 pkt

Certyfikaty- 10 pkt

Doświadczenie- 10 pkt

 

Razem: 80 pkt

2.

Spero Psychologia
w praktyce

Michał Perz

 

 

 

Strzała

ul. Słoneczna 39 a

08-119 Siedlce

Cena- 60 pkt

Wykształcenie- 20 pkt

Certyfikaty- 10 pkt

Doświadczenie- 10 pkt

 

Razem: 100 pkt

 

Do realizacji powyższego zadania wybrana została oferta nr 2, gdyż uzyskała najwyższą liczbę punktów.

 

Stowarzyszenie „Nasz Kotuń”                             Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej   Kotuniu                                                                         w  Kotuniu  

    Prezes                                                                                   Kierownik

/-/ Janina Fryske                                                                       /-/ Grażyna Rybak


Zapytanie ofertowe

na PORADNICTWO  PSYCHOLOGICZNE

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kotuniu

oraz Prezes Stowarzyszenia „Nasz Kotuń”

w  związku z realizacją projektu pt.: „Wszystko pod kontrolą” realizowanego w partnerstwie  Stowarzyszenie „Nasz Kotuń” – lider projektu, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Kotuniu – partner projektu,
w
obszarze  działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej
 i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym -  Realizacja programów profilaktycznych skierowanych do środowisk lokalnych mających na celu przeciwdziałanie ubóstwu zwiększenie zakresu i form wsparcia dla grup narażonych na ryzyko wykluczenia społecznego ze szczególnym uwzględnieniem działań partnerskich w okresie od  04.05.2016 r.  do  31.10.2016 r.
w formie powierzenia realizacji zadania publicznego przez Zarząd Województwa Mazowieckiego

ogłasza nabór kandydatów na stanowisko :

 

PSYCHOLOGA

 1. Zamawiający:  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kotuniu

ul. Siedlecka 56 C, 08-130 Kotuń

e-mail kotun@ops.pl       www.gops.kotun.pl

oraz Stowarzyszenie „Nasz Kotuń” , ul. Siedlecka 7, 08-130 Kotuń

 1. Przedmiot zamówienia:

   

 1. Przeprowadzenie warsztatów terapeutyczno- profilaktycznych będą zrealizowane w Świetlicy  przy ul. Kościelnej 4 A 
  w dwóch grupach : dzieci 10-14 lat oraz 15 lat i więcej dla :  15 dzieci ze Szkoły Podstawowej i 15 uczniów Gimnazjum w ilości po 15 godz. zegarowych każda grupa.

 2. Warsztaty dla Rodziców i Wychowawców  zgodnie  z programem „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” dla   co najmniej 10 rodziców w ilości 30 godz. zegarowych

 3.  Konsultacje rodzinne w indywidualnych grupach rodzinnych  z psychologiem przeprowadzone z 10 rodzinami w ilości 30 godz. zegarowych

 4. Prelekcje psychoedukacyjne dla rodziców w ilości 4 godz. zegarowe

 5. Wykład z elementami warsztatów dla rodziców w ilości 3 godz. zegarowe.

   

Forma zatrudnienia : umowa zlecenie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kotuniu na realizację zadań wymienionych w p-kcie 1-3 oraz w punkcie 4
w ilości 2 godz. zegarowe oraz ze Stowarzyszeniem „Nasz Kotuń” na realizację zadania w punkcie 4 w ilości 2 godz. zegarowe oraz na realizację zadania wyszczególnionego w punkcie 5.

 1. Okres realizacji zmówienia:

Maj- październik 2016 r. (szczegółowy grafik do uzgodnienia z zamawiającym)

 • Łącznie 97 godzin, w GOPS – 92 godz., w Stowarzyszeniu – 5 godz.

 1. Miejsce realizacji : Świetlica w Kotuniu ul. Kościelna 4 A

   

   

 2. Cel i zakres poradnictwa psychologicznego :

 1. Przekazanie wiedzy na temat zagrożeń wynikających z używania środków psychoaktywnych oraz nadużywania alkoholu.

 2. Ukazanie perspektywy zdrowego stylu życia oraz sposobu własnego samozadowolenia bez środków zmieniających świadomość.

 3. Zdobycie umiejętności asertywnej postawy wobec trudnych sytuacji.

 4. Wzrost poczucia własnej wartości i pewności siebie szczególnie wobec rówieśników.

 5. Nauczenie – jak rozpoznać, że dziecko ma kontakt ze  środkami psychoaktywnymi(dopalacze, narkotyki, alkohol, leki).

 6. Wzrost świadomości rodziców jak uchronić dziecko przed używkami i jak radzić sobie z pokonywaniem trudności wychowawczych.

 7. Nauczenie umiejętności w nawiązywaniu relacji interpersonalnych, rozwiązywaniu problemów, nauczenie umiejętności współżycia
  i współdziałania z innymi a także nauczenie umiejętności znalezienia oparcia w sobie w sytuacjach kryzysowych.

 8. Dostarczenie wiedzy o potrzebach i prawidłowościach rozwojowych dzieci
  i młodzieży.

 9. Dostarczenie nowych sposobów efektywnego  kontaktu z rozmówcą.

 10. Ćwiczenie umiejętności uważnego słuchania oraz rozpoznawania, nazywania
  i akceptowania uczuć.

 11. Zapoznanie się z rolą stawiania granic i wprowadzania zasad w wychowaniu.

 12. Poznanie sposobów umożliwiających współdziałanie z drugim człowiekiem bez naruszania jego godności i granic.

 13. Pokazanie umiejętności dostrzegania różnic pomiędzy karą a konsekwencją.

 14. Zdobycie umiejętności rozwiązywania konfliktów

 15. Przekazanie wiedzy i umiejętności dotyczących minimalizowania u dzieci poczucia zależności.

 16. Nauczenie zależności pomiędzy zachowaniem dzieci a sposobem ich postrzegania przez dorosłych.

 17. Poznanie metod, które pomogą dzieciom w budowaniu pozytywnego
  i realistycznego obrazu siebie.

 18. Wsparcie i wymiana doświadczeń między osobami zajmującymi się wychowywaniem oraz socjalizacją.

 19. Podwyższanie kwalifikacji w zakresie kompetencji wychowawczych rodziców.

 20. Wsparcie rodziców przy rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi, poprawa komunikacji rodzinnej i małżeńskiej, wzmacnianie więzi rodzinnych.

 21. Diagnoza problemów i wskazywanie form pomocy.

 22. Budowanie więzi rodzin zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym
   z lokalną społecznością.

 23. Przeprowadzenie wykładu z elementami warsztatów dla rodziców na temat form spędzania czasu wolnego służący budowaniu więzi rodzinnych.

  VI.        Obowiązki wykonawcy

              -  Prowadzenie imiennej listy obecności uczestników poradnictwa psychologicznego

                  indywidualnego i grupowego.

               - Prowadzenie oraz dostarczenie Zamawiającemu wypełnionych miesięcznych kart  

                  czasu pracy.

               - Informowanie Zamawiającego o nieobecnościach któregokolwiek z uczestników

                  poradnictwa.

               -  Prowadzenie oraz przekazanie Zamawiającemu wypełnionych indywidualnych

                  kart doradczych usługi psychologicznej.

             -   Dostarczenie sporządzonej diagnozy potrzeb i możliwości

                   poszczególnych uczestników projektu.

             -    Dostarczenie wypełnionych przez uczestników projektu ankiet oceniających

                    poradnictwo psychologiczne

             - Dostarczenie kart czasu pracy/grafiku zajęć lub harmonogramu zajęć prowadzonych   

                  w innych projektach.

 

 1. Kategorie uczestników /uczestniczek projektu

   

  Uczniowie Szkoły Podstawowej w Kotuniu oraz Publicznego Gimnazjum
  w Kotuniu  zagrożeni wykluczeniem społecznym.

   

   

 2. Wymagania

 • Uprawnienia do wykonywania zawodu psychologa
 • Wykształcenie wyższe
 • Umiejętność prowadzenia zajęć grupowych
 • Wysoki poziom umiejętności społecznych
 • Rzetelność, obowiązkowość, odpowiedzialność
 • Kreatywność, obowiązkowość, odpowiedzialność

 

 1. Przygotowanie oferty oraz data złożenia oferty

       Osoby zainteresowane ww. stanowiskiem prosimy o złożenie listu motywacyjnego oraz życiorysu

      (CV) wraz z następującymi  dokumentami:

 

 • kopią dokumentu potwierdzającego doświadczenia zawodowe  np. świadectwa pracy, zaświadczenia  o zatrudnieniu, zakresy czynności)
 • kopiami dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje (ukończone kursy, certyfikaty umiejętności itp.)
 • kopią dowodu osobistego
 • oświadczeniem kandydata  o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczeniem kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie
 • proponowaną stawką za 1 godzinę zegarową zajęć
 • koncepcją i tematyką poradnictwa w formie konspektu
 • oświadczeniem kandydata o pracy wykonywanej w innych projektach.

  

     W przypadku zatrudnienia  (umowa zlecenie), kandydat  zobowiązany będzie do przedłożenia do   
      wglądu pracodawcy oryginałów dokumentów oraz harmonogramu zajęć z Uczestnikami Projektu.

      Wymagane dokumenty aplikacyjne : list motywacyjny i CV powinny zostać opatrzone klauzulą:
      „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla
       potrzeb niezbędnych do realizacji projektu , zgodnie z Ustawą z dnia  29 sierpnia 1997r.
       o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1182   z późn.zm.)

 

     Osoby zainteresowane prosimy o złożenie kompletu  dokumentów na adres:  Gminny Ośrodek

     Pomocy Społecznej, ul. Siedlecka 56C  08-130 Kotuń, w terminie  do 19-05-2016r. do godz. 12:00

     (liczy się data   wpływu).

 

     Aplikacje , które wpłyną do GOPS w Kotuniu po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą

     rozpatrywane. 

     Lista kandydatów spełniających wymagania formalne oraz informacja o wynikach naboru zostanie

     umieszczona na tablicy  informacyjnej Urzędu Gminy w Kotuniu oraz na stronie internetowej 

     www.gops.kotun.pl.

 

 

 1. Kryteria oceny ofert

 1. Cena – 60 %

  Waga punktowa : 60 pkt

  Cena najniższa -60 pkt

  Powyżej 100 -110 % najniższej ceny  -50 pkt

  Powyżej 110-120 % najniższej ceny   -40 pkt

  Powyżej 120-130 % najniższej ceny   -30 pkt

  Powyżej 130-140 % najniższej ceny   -20 pkt

  Powyżej 140-150 % najniższej ceny   -10 pkt

  Powyżej  150 % najniższej ceny           -5 pkt

 2. Udokumentowane wykształcenie         -20 %

 3. Dodatkowe certyfikaty                         -10%

 4. Doświadczenie                                     -10 %

Wynik za poszczególne kryteria zostanie zsumowany i będzie stanowić końcową ocenę oferty. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą końcową ocenę.

            Jeżeli cena oferty najkorzystniejszej przekracza kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na udzielenie zamówienia zgodnie z budżetem projektu, oferta ta zostanie odrzucona, a wybrana zostanie następna oferta o najwyższej wartości punktowej, jeżeli cena zawarta w tej ofercie nie będzie przekraczać kwoty, którą Zamawiający może przeznaczyć na udzielenie zamówienia.

 

Kotuń, dnia 12-05.2016 r.

 

Stowarzyszenie „Nasz Kotuń”                             Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

          w  Kotuniu                                                                         w  Kotuniu

 

 

         Prezes                                                                                       Kierownik

/-/ Janina Fryske                                                                       /-/ Grażyna Rybak

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kotuniu

informuje,

że w dniu 19 kwietnia 2016r.

będą wypłacane świadczenia wychowawcze

w ramach programu ,,500+"

dla osób, które złożyły wnioski do 7 kwietnia 2016r.


ŻYWNOŚĆ - PODPROGRAM FEAD 2016

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kotuniu informuje, iż trwa kwalifikacja beneficjentów z terenu Gminy Kotuń do odbioru żywności dla osób najbardziej potrzebujących w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym - Podprogram 2016.

Osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej zgodnie z  art. 7 ustawy
o pomocy społecznej a w szczególności:

- bezdomni,

- niepełnosprawni,

- bezrobotni,

- migranci, osoby obcego pochodzenia,

- inni;

których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej, tj.netto

771 zł dla osoby samotnie gospodarującej

951 zł netto dla osoby w rodzinie.

 

       Zainteresowani mogą składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej  dokumenty potwierdzające wysokość osiąganych dochodów netto przez wszystkich członków rodziny prowadzących wspólne gospodarstwo domowe zgodnie z ustawą o pomocy społecznej za m –c poprzedzający składanie wniosku tj. odcinki z emerytury, renty, zaświadczenie o wynagrodzeniu netto z zakładu pracy, oświadczenia o dochodach  z prac dorywczych, nakaz podatkowy, zaświadczenie o wysokości wypłaconych zasiłków chorobowych, itp. Po weryfikacji złożonych dokumentów, OPS wyda skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej zakwalifikowanym osobom, będące podstawą do otrzymania żywności, która będzie wydawana przez pracowników Ośrodka Pomocy od poniedziałku do środy  oraz w piątek od godziny 1000  do ostatniego klienta w budynku po barze ,, Emilka" przy miejscowym rynku.

 

W w/w sprawach istnieje możliwość składania skarg i wniosków do Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Siedlcach , ul. Zbrojna 39.

Pomoc w ramach Programu FEAD jest udzielana pomoc w postaci następujących produktów:

1.      Makaron świderki

2.      Ryż biały

3.      Kasza jęczmienna

4.      Płatki kukurydziane

5.      Mleko UHT

6.      Ser podpuszczkowy dojrzewający

7.      Groszek z marchewką

8.      Koncentrat pomidorowy

9.      Dżem truskawkowy

10.   Mielonka wieprzowa

11.   Klopsiki w sosie własnym

12.   Cukier biały

13.   Olej rzepakowy

14.   Kawa zbożowa instant

15.   Ser topiony

16.   Sok jabłkowy

 


Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny

Jednostka prowadząca:

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOTUNIU

Wymagane dokumenty

Do wniosku należy dołączyć:

 • przypadku rodzica oraz małżonka rodzica - dokument potwierdzający tożsamość;
 • w przypadku dzieci do ukończenia 18 roku życia - akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;
 • w przypadku dzieci powyżej 18 roku życia - dokument potwierdzający tożsamość oraz zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
 • w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18 roku życia - dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;
 • w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka - postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
 • w przypadku dzieci powyżej 18 roku życia, które nadal przebywają w pieczy zastępczej - zaświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

Miejsce złożenia dokumentów

Jeżeli chcesz:

 • otrzymać informację na temat Karty Dużej Rodziny;
 • otrzymać wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny/wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny;
 • złożyć wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny/wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny.

zgłoś się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kotuniu, ul. Siedlecka 56C

Klienci obsługiwani są w dni robocze w następujących godzinach:

 poniedziałek - piątek                  od 8:00 do 16:00

Informacje udzielane są także drogą telefoniczną pod numerem telefonu 25 641-43-63.

Druki wniosków można pobrać także ze strony internetowej www: https://rodzina.gov.pl/duza-rodzina/karta-duzej-rodziny?dzial=pliki

 

Opłaty

Wydanie karty nie podlega opłacie.

Wydanie duplikatu Karty podlega opłacie w wysokości 8,76 zł.

Termin i sposób załatwienia

Przyznanie  Karty Dużej Rodziny nie wymaga wydania decyzji administracyjnej.

Odmowa przyznania Karty Dużej Rodziny kończy się wydaniem decyzji administracyjnej.

Wniosek o przyznanie Karty oraz wniosek o wydanie duplikatu Karty może złożyć w imieniu członków rodziny wielodzietnej członek rodziny wielodzietnej posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, który oświadczy, że jest umocowany do złożenia wniosku o przyznanie Karty lub wydanie duplikatu Karty oraz do odebrania Karty lub duplikatu Karty w imieniu członków rodziny wielodzietnej wskazanych we wniosku.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego
  (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 267)
 • Uchwała nr 85 Rady Ministrów  dnia 27 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014 poz. 430)
  w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014 poz. 755)
  w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych
 • Ustawa z dnia 12 marca 2004. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182,
  ze zm.)

Tryb odwoławczy

Od decyzji w sprawie odmowy wydania Karty Dużej Rodziny służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kotuniu

Inne informacje

Dla kogo ten program?

Program skierowany jest do:

 • rodzin wielodzietnych (osób posiadających obywatelstwo polskie mających miejsce zamieszkania i przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, cudzoziemców mających miejsce zamieszkania i przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, mających miejsce zamieszkania i przebywających na terytorium Rzeczypospolitej obywatelom państw członowych Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)-stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej orz członkom ich  rodzin);
 • rodzin zastępczych;
 • rodzinnych domów dziecka.

Karta Dużej Rodziny skierowana jest do rodzin  zamieszkałych na terenie gminy Kotuń, mających na utrzymaniu co najmniej troje dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia lub
w przypadku dziecka kontynuującego naukę do ukończenia 25 roku życia lub bez ograniczeń wiekowych w przypadku dziecka niepełnosprawnego legitymującego się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, niezależnie od sytuacji materialnej

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych. Wszystkie miejsca oferujące zniżki będą opatrzone logo „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny” 

Dokładny wykaz zniżek znajduje się na stronie internetowej http://rodzina.gov.pl/
w zakładce:
Duża rodzina – Uprawnienia

 


 

Załącznik nr 2

 

 

 

 

WNIOSEK

O PRZYZNANIE KARTY DUŻEJ RODZINY/WYDANIE DUPLIKATU KARTY DUŻEJ RODZINY1)

 

…………………………….     …………………………………..

      (Miejscowość)                               (Data: dd/mm/rrrr)

 

Dane wnioskodawcy

Imię (imiona):

Nazwisko:

Data urodzenia: dd/mm/rrrr

PESEL: 2)

 

Adres zamieszkania

Ulica:             

Numer domu:

Numer lokalu:

Gmina/Dzielnica:

Kod pocztowy:

Miejscowość/Poczta:

Adres do korespondencji3)

Ulica:             

Numer domu:

Numer lokalu:

Gmina:

Kod pocztowy:

Miejscowość/Poczta:

       

 

Wnoszę o przyznanie Karty Dużej Rodziny/wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny1) dla następujących członków rodziny wielodzietnej:

 

1.      Dane członka rodziny wielodzietnej

Imię (imiona):

Nazwisko:

Data urodzenia: dd/mm/rrrr

PESEL: 2)

Zaznaczyć właściwy kwadrat:

rodzic;

  dziecko

dziecko legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Planowany termin ukończenia nauki w danej szkole lub szkole wyższej: dd/mm/rrrr 4)

 

 

 

 

2.      Dane członka rodziny wielodzietnej

Imię (imiona):

Nazwisko:

Data urodzenia: dd/mm/rrrr

PESEL: 2)

Zaznaczyć właściwy kwadrat:

rodzic;

  dziecko

dziecko legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Planowany termin ukończenia nauki w danej szkole lub szkole wyższej: dd/mm/rrrr 4)

 

3.      Dane członka rodziny wielodzietnej

Imię (imiona):

Nazwisko:

Data urodzenia: dd/mm/rrrr

PESEL: 2)

Zaznaczyć właściwy kwadrat:

rodzic;

  dziecko

dziecko legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Planowany termin ukończenia nauki w danej szkole lub szkole wyższej: dd/mm/rrrr 4)

 

4.      Dane członka rodziny wielodzietnej

Imię (imiona):

Nazwisko:

Data urodzenia: dd/mm/rrrr

PESEL: 2)

Zaznaczyć właściwy kwadrat:

rodzic;

  dziecko

dziecko legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Planowany termin ukończenia nauki w danej szkole lub szkole wyższej: dd/mm/rrrr 4)

 

5.      Dane członka rodziny wielodzietnej

Imię (imiona):

Nazwisko:

Data urodzenia: dd/mm/rrrr

PESEL: 2)

Zaznaczyć właściwy kwadrat:

rodzic;

  dziecko

dziecko legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Planowany termin ukończenia nauki w danej szkole lub szkole wyższej: dd/mm/rrrr 4)

 

 

 

6.      Dane członka rodziny wielodzietnej

Imię (imiona):

Nazwisko:

Data urodzenia: dd/mm/rrrr

PESEL: 2)

Zaznaczyć właściwy kwadrat:

rodzic;

  dziecko

dziecko legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Planowany termin ukończenia nauki w danej szkole lub szkole wyższej: dd/mm/rrrr 4)

 

7.      Dane członka rodziny wielodzietnej

Imię (imiona):

Nazwisko:

Data urodzenia: dd/mm/rrrr

PESEL: 2)

Zaznaczyć właściwy kwadrat:

rodzic;

  dziecko

dziecko legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Planowany termin ukończenia nauki w danej szkole lub szkole wyższej: dd/mm/rrrr 4)

 

8.      Dane członka rodziny wielodzietnej

Imię (imiona):

Nazwisko:

Data urodzenia: dd/mm/rrrr

PESEL: 2)

Zaznaczyć właściwy kwadrat:

rodzic;

  dziecko

dziecko legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Planowany termin ukończenia nauki w danej szkole lub szkole wyższej: dd/mm/rrrr 4)

 

9.      Dane członka rodziny wielodzietnej

Imię (imiona):

Nazwisko:

Data urodzenia: dd/mm/rrrr

PESEL: 2)

Zaznaczyć właściwy kwadrat:

rodzic;

  dziecko

dziecko legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Planowany termin ukończenia nauki w danej szkole lub szkole wyższej: dd/mm/rrrr 4)

 

 

 

10.   Dane członka rodziny wielodzietnej

Imię (imiona):

Nazwisko:

Data urodzenia: dd/mm/rrrr

PESEL: 2)

Zaznaczyć właściwy kwadrat:

rodzic;

  dziecko

dziecko legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Planowany termin ukończenia nauki w danej szkole lub szkole wyższej: dd/mm/rrrr 4)

 

Oświadczam, że jestem umocowany do złożenia wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny/wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny1) oraz do odebrania Karty Dużej Rodziny/duplikatu Karty Dużej Rodziny1) w imieniu członków rodziny wielodzietnej, wskazanych w niniejszym wniosku.

 

 

                                                                          …………………………………………

                                                                                                            (czytelny podpis wnioskodawcy)

 

 

 1) Niepotrzebne skreślić.

2) W przypadku gdy nie nadano numeru PESEL, należy wpisać numer dokumentu potwierdzającego tożsamość.

3) Wypełnić wyłącznie w przypadku, gdy adres do korespondencji jest inny niż adres zamieszkania.

4) Wypełnić wyłącznie w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia zgodnie z zaświadczeniem ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powrót do góry (GOPS)